Author Archive

藥師佛

藥師佛(梵語:भैषज्यगुरु,Bhaiṣajyaguru)(藥師如來),全名作:藥師琉璃光如來、藥師琉璃 […]

消災除病、增福延壽:藥師佛心咒(漢傳/藏傳)

消災除病、增福延壽:藥師佛心咒(漢傳/藏傳) 藥師琉璃光如來簡介: 藥師琉璃光如來,梵名鞞殺社窶嚕,簡稱藥師佛 […]